Header Image

Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

ΔΙΚΑΙΩΜΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα μίας (1) μεμονωμένης συμμετοχής στα βραβεία έχουν όλοι οι Δήμαρχοι & Περιφερειάρχες μόνο στην ειδική κατηγορία «Ο Δήμαρχος της Ελλάδας» και «Ο Περιφερειάρχης της Ελλάδας» σύμφωνα με τα ζητούμενα της κατηγορίας.
 2. Δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στα βραβεία έχουν (α) Δήμοι της Ελλάδας (β) Περιφέρειες της Ελλάδας (γ) Όλες οι επιμέρους Διευθύνσεις των Δήμων & των Περιφερειών (δ) Εταιρείες & Οργανισμοί ΟΤΑ.   
 3. Κάθε συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι για τις υποψηφιότητες που υποβάλλει διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσης καθώς επίσης ότι δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.
 4. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για το εμπρόθεσμο και την ορθότητα των στοιχείων των υποβαλλόμενων υποψηφιοτήτων τους, Ειδικότερα, σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ο Διοργανωτής, ουδεμία ευθύνη φέρει επί των ανακριβώς δηλωθέντων στοιχείων, διατηρώντας το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής σε οποιοδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 5. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
 6. Οι οριζόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις συμμετοχής, πρέπει να πληρούνται  κατά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Οι υποψηφιότητες θα αφορούν έργα και δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 1/6/2019 με  31/5/2023. Τα έργα/δράσεις θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα ή στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής τους.  
 2. Η περίοδος υποβολής των προτάσεων διαρκεί 4 μήνες με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων την 15 Ιουνίου 2023 και πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους στην ειδική πλατφόρμα υποβολής στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Βραβείων otaawards.gr.
 3. Σε ειδικό πεδίο της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι προχωρούν στις κάτωθι  ενέργειες, προκειμένου να καταχωρίσουν την πρότασή τους.
 4. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο website. Για να υποβάλετε υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:
 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Με τραπεζική κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα των βραβείων (Απαιτείται αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης εδώ: sales@otaawards.gr 

 Εναλλακτικά :

 • Να σταλεί η επίσημη απόφαση έγκρισης της δαπάνης για τις υποψηφιότητες από το Δημοτικό ή το Περιφερειακό Συμβούλιο του συμμετέχοντα Δήμου ή Περιφέρειας στο sales@otaawards.gr   

 Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη  Διοργανώτρια Εταιρεία στο email: info@otaawards.gr 

 1. Κατα την υποβολή προτάσεων οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταχωρίσουν σε ειδικά διαμορφωμένα πεδία της πλατφόρμας τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, Δήμος/Περιφέρεια.
 2. Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.
 3. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν υποψηφιότητες με εμπιστευτικά στοιχεία, αρκεί να επισημάνουν στην περιγραφή την εμπιστευτικότητα των στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, ο Διοργανωτής δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους,      ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και  όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία).
 4. O Διοργανωτής  διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετικές κατηγορίες
 5. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις    αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

 Τίτλο Υποψηφιότητας:

 Συμπληρώστε τον τίτλο της υποψηφιότητας. 

 Συμμετέχων Φορέας:

 Συμπληρώστε τον Δήμο/Περιφέρεια. 

 Συμμετέχουσα Διεύθυνση: 

 Συμπληρώστε την επι μέρους Διεύθυνση Δήμου ή Περιφέρειας (εαν θέλετε να ανακοινωθεί).

 Αλλοι Συμμετέχοντες ή Συνετελεστές:

 Αφορά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου & Οργανισμούς ΟΤΑ. 

 Περιγραφή & Στοιχεία της Υποψηφιότητας, (έως 1.000 λέξεις) στα Ελληνικά: 

 Το κείμενο υποψηφιότητας είναι το πιο σημαντικό σε όλη τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 • Περιγράψτε το έργο/δράση/παρέμβαση με απλή γλώσσα, περιγράφοντας την αρχική ιδέα, τη σημαντικότητά του, τα οφέλη για τους δημότες και τη συνδεση με τη στρατηγική σας.  Αναφέρετε την καινοτομία, τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε και τις λύσεις που βρήκατε για την υλοποίηση του. Οι υποψηφιότητες πρέπει να παρέχουν σαφής περιγραφές με βάση τη δομή  Ανάγκη - Πρόκληση - Λύση - Οφέλη.
 • Δώστε έμφαση στα στοιχεία που καθιστούν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα μοναδική, καινοτόμα και ανταγωνιστική στη κατηγορία της και περιγράψτε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να διακριθεί.
 • Συμπεριλάβετε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που πιστεύετε ότι θα ενισχύσουν την υποψηφιότητά σας.

 Εμπιστευτικά Στοιχεία 

 Θα πρέπει να επισημάνετε στην υποψηφιότητά σας αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. 

 Φωτογραφίες , (αρχείο png/jpg έως 5MB το αρχείο)     

 Οπτικό υλικό το οποίο θα διευκολύνει την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας από την Κριτική Επιτροπή. 

 Links (προαιρετικά) 

 Εχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε όσα ενεργά links επιθυμείτε.

 Γραφήματα (προαιρετικά, σε αρχείο pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10MB το κάθε αρχείο) 

 Έχετε τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε γραφήματα (pdf) εάν θεωρείτε ότι θα βοηθήσετε την Κριτική Επιτροπή να κατανοήσει καλύτερα την υποψηφιότητα σας. 

 Case Study Video links (youtube, vimeo)

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Όνομα Δημάρχου/Περιφερειάρχη

Όνομα Δήμου/Περιφέρειας

Περιγραφή Υποψηφιότητας (μέχρι 1.000 λέξεις) στα Ελληνικά 

Το κείμενο της υποψηφιότητας για την συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει να στοιχειοθετεί τα παρακάτω: 

 • Απολογισμό Έργου τετραετίας. 
 • Υψηλές ικανότητες διαχείρισης των καθημερινών υποθέσεων.
 • Διαφάνεια στις οικονομικές υποθέσεις.
 • Ακεραιότητα/Δικαιοσύνη/Αμεροληψία στη λήψη αποφάσεων.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα.
 • Υπέρμαχος της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Crisis Management Ικανότητες. 

 Video Link (προαιρετικά- youtube, vimeo)

 Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε αν επιθυμείτε ένα video που οπτικοποιεί την υποψηφιότητά σας. 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 1. Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή η οποία ορίζεται από τον Διοργανωτή και περιλαμβάνει εξέχουσες προσωπικότητες του Ακαδημαϊκού, Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
 2. Ο Διοργανωτής προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες ανά τομέα ώστε οι κριτές έχουν γνώση του αντικειμένου και ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να προβούν σε ενδελεχή μελέτη και αξιολόγησή τους.
 3. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.
 4. Η αξιολόγηση γίνεται ηλεκτρονικά από κάθε μέλος της επιτροπής με ατομικούς κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα αξιολόγησης. Το κάθε μέλος της επιτροπής αξιολογεί την κάθε υποψηφιότητα με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης χρησιμοποιώντας μια κλίμακα, όπου το 5000 είναι ανεπαρκές & το 10000 είναι το άριστα.
 5. • Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής.
 6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει τις υποψηφιότητες ή να απονείμει 2 ισάξια βραβεία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ 

Κάθε συμμετοχή θα αξιολογηθεί από τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπή, τα οποία θα βαθμολογήσουν (από το 0 έως το 100) με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Αρχική Ιδέα & Καινοτομία - Ιδέα (30%)

Θα αξιολογηθεί η αρχική ιδέα και η καινοτομία του έργου/δράσης/παρέμβασης σε σχέση με την ανάγκη που έπρεπε να εξυπηρετήσει ή και το πρόβλημα που έπρεπε να λύσει.

Μεθοδολογία - Προκλήσεις (40%)

Θα αξιολογηθούν οι προκλήσεις που κλήθηκαν οι Δήμοι/Περιφέρειες να αντιμετωπίσουν στην υλοποίηση του έργου/δράσεις/παρέμβασης και οι λύσεις που δόθηκαν προκειμένου να τις ξεπεράσουν.

Αποτελεσματικότητα (30%)

Θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχαν οριστεί και το αντίκτυπο που είχε στη Τοπική Κοινωνία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Κάθε υποψηφιότητα θα αξιολογηθεί από τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπή, τα οποία θα βαθμολογήσουν (από το 0 έως το 100) με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Απολογισμός Έργου τετραετίας (20%)
 • Υψηλές ικανότητες διαχείρισης (20%)
 • Διαφάνεια στις οικονομικές υποθέσεις (20%)
 • Ακεραιότητα/Δικαιοσύνη/Αμεροληψία στη λήψη αποφάσεων (10%)
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα (10%)
 • Υπέρμαχος της προστασίας του περιβάλλοντος (10%)
 • Crisis Management Ικανότητες (10%)

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Μετά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημέρωσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

 Η Τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει τον Σεπτέμβριο  2023, στην Αθήνα.      

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 

 1. Από 1 - 4 υποψηφιότητες, κόστος 250€/ανά υπόψηφιότητα

 2. Από 5 και πάνω υποψηφιότητες, κόστος 220€/ανά υποψηφιότητα

 3. Από 11 και πάνω υποψηφιότητες, κόστος 180€/ανά υποψηφιότητα

 4. Από 21 και πάνω υποψηφιότητες, κόστος 160€/ανά υποψηφιότητα

 5. Από 41 και πάνω υποψηφιότητες, κόστος 140€/ανά υποψηφιότητα 

    Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ. Οι Υποψηφιότητες για την Ειδική Κατηγορία είναι ΔΩΡΕΑΝ, με την προυπόθεση ότι ο Δήμος/Περιφέρεια θα έχει υποβάλει τουλάχιστον 4 υποψηφιότητες.